અમદાવાદમાં 2 હજાર સોનીઓ 20 ટકા રકમ જમા ન કરે તો દુકાન બંધ કરાશે

In Ahmedabad, if 2 thousand golds do not deposit 20 per cent, the shop will be closed

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.