ચીન છોડવા માંગતી કંપનીઓ માટે ભારત 5,00,000 હેક્ટર જમીન આપશે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.