દુશ્મન જહાજનો વિનાશ કરી શકતો સ્વદેશી ટૉર્પીડો વરુણાસ્ત્ર નેવીમાં સામેલ

વરુણાસ્ત્ર Varunastra Torpedo 2
વરુણાસ્ત્ર Varunastra Torpedo 2

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.