કારખાના અને દુકાનોનો માલિકોએ ભોજન અને પગાર આપતાં નથી, જાહેરનામું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.