સાંસ્કૃતિક, પ્રવાસન કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીએ ગુજરાતમાં આવેલા હડપ્પા સંસ્કૃતિના પ્રખ્યાત સ્થળ લોથલની મુલાકાત લીધી

Minister of Culture, Tourism, Union Minister of State visits Lothal, a famous place of Harappan culture in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.