દક્ષિણ ગુજરાતમાં એકજ સ્થળે કેરીની 180 જાતોનું ઉત્પાદન 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.