67 ટકા નાણાં કોણે આપ્યા તે રાજકીય પક્ષ જાહેર કરતો નથી, જે જાહેર કરવા ફરજ પાડો – એડિઆર

Recommendations of ADR

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.