સ્પેન પોલીસથી પ્રેરણા કચ્છની પોલીસે લીધી, પણ કેવી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.