દેશ અને ગુજરાતની જૈવ વિવિધતા લુપ્ત થઈ રહી છે

The biodiversity of the country and Gujarat is disappearing

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.