બંધારણનું રણ, સત્તા ચીજ એવી છે કે મળતાં જ પ્રજાની ચિંતા રહેતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.