10 વર્ષમાં સૌથી ઓછો 8 ટકા પગાર વધારો આ વર્ષે થશે, શોષણ વધશે

The lowest 8 percent pay increase in 10 years will be this year, absorption will increase

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.