પોલીસ તમારી ખાનગી માહિતી જૂએ છે, પણ પોર્ન વેબસાઈટ બંધ નથી કરતી

The police look at your private information, but do not close the porn website

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.