ખેડૂતોની જીત, ગીરના સિંહોના વિસ્તારમાં દિવસે વીજળી અપાશે

The victory of the farmers, will be lightened by day in the area of the lions of Gir

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.