કોરોનાથી કેરીનો ભાવ ન આવે તો આ રહ્યો કમાવાનો માર્ગ

This is the way to earn if the price of mango does not come in Corona

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.