કોરોના દર્દીનું ઘર હોસ્પિટલમાં ફેરવી દો, નહીંતર નહીં પહોંચી વળો – ડો.પંકજ શાહ

Turn Corona's patient's house into a hospital, otherwise don't reach - Dr. Pankaj Shah

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.