રાવણ હથ્થાના જાણીતા કલાકાર વિજાનંદ તુરીએ અનેક ઈનામો મેળવ્યા

Vijnanand Turi, a renowned artist of Ravan Hatha, received many awards

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.