રૂપાણીના બજેટમાં લોકો શું અપેક્ષા રાખે છે ? ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરી પોલીસ ફરિયાદ ઓનલાઈન કરો

What do people expect in a silver budget? Eliminate corruption and make police complaints online

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.