કનૈયો ઘોડો કાઠયાવાડી ઓલાદમાં દેશમાં પ્રથમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.