કોંગ્રેસના વહાલા દવલા, હરાવનારને માફી આપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.