ગુજરાતના વિજ્ઞાની ડો.જ્યોતિએ ચેરના બેક્ટેરીયાથી બાયો પ્લાસ્ચટીક બનાવી વિશ્વને અચંબામાં મૂકી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.