ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલાં અમદાવાદમાં 272 કરોડના કામો એકાએક યાદ આવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.