હું તમારી શિખામણ સાંભળવા નથી આવ્યો, ભાજપના મુખ્ય પ્રધાને સ્વામીને કહ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.