મહામારી કોરોના ચેપ કયા જિલ્લામાં કોને લાગ્યો ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.