6 વર્ષમાં અમદાવાદ મહા નગરપાલિકાની શાળામાંથી 33 હજાર વિદ્યાર્થીઓએ શાળા છોડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.