ખોટના ખાડામાં છૂકછૂક ચાલતી અમદાવાદ મેટ્રો – મેગા રેલ

Ahmedabad Metro - Mega Rail running in the pit of loss

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.