ખોટના ખાડામાં પડતી અમદાવાદની લાલ બસ, બે કરોડની આવક અને 13 કરોડની કંપનીઓને ચૂકવણી, ચીભડા કરતાં બીં મોટું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.