ન્યૂનતમ ટેકાના ભાવમાં સી-2 પદ્ધતિ ઉમેરી ખેતર અને સાધનોનું ખર્ચ ઉમેરવા ખેડૂતોની માંગણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.