ચીનના પૈસાથી ગુજરાતમાં 221 કંપનીઓ ચાલે છે, રૂપાણીમાં હિંમત હોય તો કરાવે બંધ, તો ભ્રામક પ્રચાર બંધ કરો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.