કાળું જીરું ગુજરાતમાં થઈ શકે એવા સંજોગો, જીરું જ્યાં થાય ત્યાં કલોંજી થાય, યાદ શક્તિ વધારવા તે ટાલમાં વાળ લાવવા ઉપયોગ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.