ગરીબો જ ફાંસીએ ચઢે છે, શ્રીમંતો કે ભણેલા નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.