નરેન્દ્ર મોદી સરકારના 6 વર્ષમાં દેશ 10 વખત લાઇનમાં ઊભો રહ્યો

In the six years of the Narendra Modi government, the country stood in line 10 times

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.