૧ કલાકમાં ૧૨ વખત હવાને શુધ્ધ કરતી નેગેટીવ એર પ્રેસર” સિસ્ટમ ગોઠવાઈ

Negative air pressure system set up to purify the air 12 times in 1 hour

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.