રેડઝોન અને કન્ટેન્ટમેંટ વિસ્તારોમાંથી કોરોના બહાર છટકી ન જાય તે માટે પોલીસ ફોર્સ

Police force to prevent corona from escaping from redzone and contentment areas

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.