ચિરીપાલના વિવાદો વાંચો, નંદન જીન્સ ફેક્ટરીમાં આગમાં 7ના મોતનું કારણે શું ?

Read the controversies of Chiripal, what caused the 7 deaths in the fire at Nandan Jeans factory?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.