નિવૃત્ત આર્મીમેન ગુજરાતમાં ફરજ પર મૂકાયા

Retired Armymen were on duty in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.