વિશ્વનું ઊંચું સરદારનું પુતળું રૂ.30 હજાર કરોડમાં વેચવા કાઢ્યું, કોણે જાહેરાત આપી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.