40 હજાર માલધારીઓની કચ્છના બન્ની ઘાસના ચરીયાણના હક્કની લડાઈ

The fight for the rights of 40 thousand Maldharis in the Kutch Banni grass grazing

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.