79 હજાર પશુઓના જનીનઅંગ સરકારે એક વર્ષમાં કાપી નાંખ્યા, દૂધ પીવું કે નહીં ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.