સંઘના પ્રચારક નરેન્દ્ર મોદીના 12 પ્રધાનોના સંતાનો વિદેશી ડીગ્રી ધરાવે છે

The offspring of the 12 ministers of RSS, Narendra Modi, have a foreign degree

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.