બેકારી વધી, અર્થવ્યવસ્થા ખાડે, રૂપાણીએ અંદાજપત્રમાં કોઈ યોજના ન મૂકી

Unemployment soared, the economy crashed, the rupee didn't put any plans in the budget

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.