5 રૂપિયાની ગેરરીતિની ઝડપી તપાસ કરવાનો અમદાવાદમાં વિક્રમ કોણે નોંધાવ્યો ?

Who set a record in Ahmedabad for a quick check of Rs 5 malpractice?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.