ગાંધીનગરના સૌથી પહેલા ફીઝીશીયન ડો.વ્યાસાનું અવસાન, જ્યાં રાજકારણી પણ વારા પ્રમાણે લાઈનમાં બેસતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.