અમદાવાદના ગામડામાં 1 વર્ષમાં 2 કરોડ ઉકાળા અને 12 લાખ લોકોએ દવા લીધી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.