મધ્યપ્રદેશના પન્ના જિલ્લાની જેમ આણંદને આમળાના અથાણાં અને મુરબ્બાથી વિશ્વમાં ઓળખ આપી શકાય તેમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.