800ની ઝડપની અલ્ટ્રા હાઈ સ્પીડ મૈગવેલ ટ્રેનની ટિકનોલોજી ભારતમાં ભેલ લાવી રહી છે તો તાં અમદાવાદમાં 500ની ઝડપની વર્ષો જુની ટેકનોલોજીની બુલેટટ્રેન શા માટે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.