લૂ જેવા સહેજ પણ લક્ષણ જણાય તો કર્મચારીને રજા આપવા આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.