મોદી નામર્દ છે, ભ્રષ્ટ અને સાઈકોપેથ છે – અરવિંદ કેઝરીવાલ, વાંચો 10 અહેવાલો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.