મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોની પાસેથી ગુજરાતના ખેડૂતોએ દાડમની ખેતી શિખી અને પાછળ રાખી દીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.