હું સાધુ તરીકે જીવ્યો નથી, પણ સાધુ તરીકે મરવું ગમશે, નગીનદાસ સંઘવી લેખક – અંતિમ સંસ્કાર થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.