વાયરસનું ભોજન કરી જતાં જીવો મળી આવ્યા, તો કોરોના જેવા વાયરસ માટે તેનો ઉછેર થઈ શકે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.